Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou LIPA coaching&consulting, so sídlom Hlinská 13, 010 01 Žilina IČO: 50117432 (ďalej ako LIPA) ako organizátorom a druhou stranou ako účastníkom.
 • Spoločnosť LIPA je prevádzkovateľom FB stránky @dovoľsito
 • Právne vzťahy medzi organizátorom a účastníkom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä zákonom 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

II. Vymedzenie pojmov

 • Organizátor – spoločnosť LIPA, ktorá v rámci svojho predmetu činnosti zapísaného v živnostenskom registri, a teda koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, organizuje a zabezpečuje rôzne pobytové a športové podujatia Spoločnosť LIPA je prevádzkovateľom FB stránky @dovoľsito
 • Účastník – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje podujatia organizovaného organizátorom, a to na základe vyplneného registračného formulára a úhrady príslušnej odplaty za účasť na podujatí.
 • Registračný formulár – formulár uverejnený na FB stránke @dovoľsito
 • Podujatie – športové, alebo iné kultúrne podujatie, ktoré organizuje, usporadúva alebo zabezpečuje organizátor
 • Program – je súhrn športových, kultúrnych a spoločenských aktivít, prednášok, workshopov a ďalších v rámci podujatia. Tieto sú zaradené v časovom harmonograme zostavenom organizátorom
 • Zmluva – zmluva uzatvorená medzi organizátorom a účastníkom podľa § 51 a nasl. Zákona č.40/1964 Zv. Občiansky zákonník.
 • Odplata – finančné plnenie účastníka v prospech organizátora za účasť účastníka na podujatí.

III. Uzatvorenie zmluvy

 • Účastník vyplnení a odoslaním registračného formulára na FB stránke @dovoľsito prejavuje svoj záujem zúčastniť sa podujatí a to v súlade s aktuálnou ponukou organizátora platnou v čase vyplnenia a odoslania registračného formulára
 • Účastník je povinný v registračnom formulári pravdivo uviesť svoje údaje, a to najmä, nie však výlučne:
 1. Meno a priezvisko
 2. Dátum narodenia
 3. Miesto trvalého bydliska
 4. Telefonický kontakt
 5. Emailový kontakt
 6. Potravinové prípadne iné alergie
 • Účastník vyplnením konkrétneho registračného formulára prehlasuje, ktorého podujatia má záujem sa zúčastniť a v akom termíne.
 • Účastník je povinný v registračnom formulári uviesť aj ďalšie informácie, ktoré bude organizátor v súvislosti so zabezpečím podujatia vyžadovať.
 • V prípade, ak účastník nevyplní registračný formulár riadne / prípadne uvedie nepravdivé údaje/prípadne formulár nebude obsahovať povinné údaje podľa týchto VOP, nie je organizátor povinný na takto vyplnený a zaslaný formulár prihliadať.
 • Vyplnenie a zaslanie registračného formulára zo strany účastníka predstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy, pričom tento právny úkon je pre účastníka záväzný.
 • Organizátor je oprávnený potvrdiť doručenie registračného formulára, a to prostredníctvom emailovej správy. Potvrdením o doručení nie je automatická emailová správa o odoslaní / alebo zaregistrovaní registračného formulára účastníka.
 • Potvrdením o prijatí registračného formulára zo strany organizátora dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi organizátorom a účastníkom, a to v rozsahu uvedenom v potvrdení o prijatí registračného formulára.
 • V prípade, ak nie je v možnostiach organizátora zabezpečiť pre účastníka účasť na podujatí, a to z akéhokoľvek dôvodu (napr. vyčerpaná kapacita) oznámi túto skutočnosť účastníkovi, a to telefonicky alebo emailom.
 • Organizátor uvedie v registračnom formulári najmä, nie však výlučne
 1. Názor podujatia
 2. Termín podujatia
 3. Rozsah poskytovaných služieb
 4. Odplatu za účasť na podujatí a platobné údaje k úhrade odplaty na podujatí

IV. Podmienky účasti na podujatí

 • Podmienkou účasti účastníka na podujatí je riadne vyplnenie a odoslanie registračného formulára, uzatvorenie zmluvy a úhrady odplaty.
 • Účastník je povinný dostaviť sa na podujatie v čase určenom pre jeho začiatok.
 • Účastník je povinný pred začatím podujatia a v mieste jeho konania potvrdiť organizátorovi svoju účasť
 • Účastník je oprávnený zúčastniť sa na podujatí len v tom prípade, ak je na absolvovanie takéhoto podujatia plne zdravotne spôsobilý, to znamená najmä to, že v prípade účasti na podujatí nedôjde na strane účastníka k ohrozenia jeho zdravie / života /alebo k zhoršeniu jeho zdravotného stavu.
 • Účastník je povinný na vlastné náklady zabezpečiť si na podujatie dostatočné materiálne zabezpečenie, a to najmä dostatok športového oblečenia, obuvi a ďalších súvisiacich športových pomôcok (karimatka, plavky, fľaša, uterák…)

V. Práva a povinnosti účastníka

 • Účastník je povinný dostaviť sa na podujatie riadne a včas.
 • Účastník je povinný bezodkladne informovať organizátora o všetkých skutočnostiach súvisiacich s podujatím, a to najmä takých, ktoré by mohli ovplyvniť jeho účasť na podujatí, alebo by mohli mať vplyv na priebeh podujatia.
 • Účastník je povinný bezodkladne informovať organizátora o neúčasti na podujatí spolu s dôvodom neúčasti.
 • Účastník je povinný riadne a včas uhradiť organizátorovi odplatu na účasť na podujatí – najneskôr do 10 dní po potvrdení o doručení formulára na strane organizátora. Najneskôr však 15 dní pred začatím pobytu.
 • Účastník je povinný počas podujatia sa riadiť pokynmi organizátora.
 • Účastník je povinný počas podujatia správať sa tak, aby akýmkoľvek spôsobom nenarušoval / alebo nesťažoval / alebo neobmedzoval priebeh podujatia
 • Účastník je povinný na podujatí predchádzať škodám na majetku ako aj na zdraví ďalších účastníkov podujatia ako aj akýchkoľvek tretích osôb.
 • Účastník je povinný rešpektovať program podujatia ako aj akékoľvek jeho úpravy či zmeny (napr. ovplyvnené počasím)
 • Účastník je povinný bezodkladne informovať organizátora o zhoršení svojho zdravotného stavu
 • Účastník je povinný bezodkladne informovať organizátora o akejkoľvek prekážke, ktoré mu bráni / alebo neumožňuje pokračovať v jeho účasti na podujatí
 • Účastník je povinný v prípade zhoršenia svojho zdravotného stavu bezodkladne ukončiť svoju účasť na podujatí. (náklady spojené s predčasným odchodom z podujatia hradí účastník z vlastných finančných zdrojov)
 • Účastník má právo na riadne a včasné poskytnutie informácií v súvislosti s podujatím
 • Účastník si je vedomý, že sa podujatia zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť

VI. Práva a povinnosti organizátora

 • Organizátor sa zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie, aby podujatie prebehlo odborne a profesionálne a na čo najvyššej možnej úrovni.
 • Organizátor je povinný zabezpečiť účastníkovi účasť na podujatí, za podmienok uvedených v týchto VOP.
 • Organizátor je povinný poskytnúť účastníkovi všetky informácie, ktoré považuje v súvislosti s podujatím za potrebné a vhodné.
 • Organizátor je povinný riadne a včas informovať účastníka o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré majú / alebo by mohli mať vplyv na priebeh podujatia.
 • Organizátor je povinný zabezpečiť podujatie sám alebo prostredníctvom tretích osôb.
 • Organizátor je oprávnený upraviť / alebo zmeniť / alebo zrušiť program podujatia / alebo jeho časť.
 • Organizátor je povinný o takýchto skutočnostiach bezodkladne informovať účastníka podujatia.
 • Organizátor je oprávnený limitovať kapacitu účastníkov na podujatí.
 • Organizátor je oprávnený v súvislosti s podujatím poskytnúť účastníkovi za odplatu aj ďalšie služby či plnenia, ktoré nie sú uvedené v zmluve.
 • Organizátor je oprávnený za odplatu sprostredkovať účastníkovi ubytovanie na podujatí / alebo v jeho blízkosti.
 • Organizátor je oprávnený za odplatu sprostredkovať účastníkovi stravovanie, na podujatí / alebo v jeho blízkosti (polopenzia plus pitný režim)
 • Organizátor je oprávnený pred alebo počas podujatia zrušiť podujatie alebo jeho časť.
 • Organizátor nie je povinný poskytnúť účastníkovi akékoľvek služby či plnenia v prípade, ak účastník neuhradí riadne a včas odplatu a zároveň je oprávnený od zmluvy ihneď odstúpiť.
 • Organizátor nezodpovedá za škody na majetku a zdraví účastníka, ktorý akýmkoľvek spôsobom narušuje / alebo sťažuje / alebo obmedzuje priebeh podujatia, a zároveň je oprávnený od zmluvy ihneď odstúpiť.
 • Organizátor je oprávnený vylúčiť z podujatia takého účastníka, ktorý akýmkoľvek spôsobom narušuje / alebo sťažuje / alebo obmedzuje priebeh podujatia, a zároveň je oprávnený od zmluvy ihneď odstúpiť.
 • Organizátor sa zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie, aby podujatie prebehlo odborne a profesionálne a na čo najvyššej možnej úrovni.

VII. Ďalšie ustanovenia

 • V prípade ak dôjde k zrušeniu podujatia zo strany organizátora, z dôvodov na strane organizátora, je organizátor povinný takúto skutočnosť bezodkladne oznámiť účastníkovi a zároveň vrátiť účastníkovi ním uhradenú odplatu v lehote 30 dní od uvedeného oznámenia.
 • V prípade, ak dôjde k zrušeniu časti podujatia zo strany organizátora, z dôvodov na strane organizátora, je organizátor povinný takúto skutočnosť bezodkladne oznámiť účastníkovi a zároveň vrátiť účastníkovi pomernú časť ním uhradenej odplaty v lehote 30 dní od uvedeného oznámenia.
 • V prípade ak účastník oznámi organizátorovi, že sa nezúčastni podujatia, a to z akéhokoľvek dôvodu, nemá účastník nárok na vrátenie ním uhradenej odplaty. Organizátor a účastník sa dohodli, že táto odplata bude započítaná na náklady, ktoré organizátorovi vznikli v súvislosti so zabezpečením účasti účastníka na podujatí.
 • V prípade ak sa účastník nezúčastní podujatia a to z akéhokoľvek dôvodu, nemá účastník nárok na vrátenie ním uhradenej odplaty. Organizátor a účastník sa dohodli, že táto odplata bude započítaná na náklady, ktoré organizátorovi vznikli v súvislosti so zabezpečením účasti účastníka na podujatí.
 • V prípade ak účastník predčasne opustí podujatie, a to z akéhokoľvek dôvodu / alebo aj z neho v súlade s týmito VOP vylúčený, nemá účastník nárok na vrátenie ním uhradenej odplaty. Organizátor a účastník sa dohodli, že táto odplata bude započítaná na náklady, ktoré organizátorovi vznikli v súvislosti so zabezpečením účasti účastníka na podujatí.

Storno poplatky

Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností organizátora, ktoré sú určené týmito VOP, alebo ak organizátor odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvné pokuty a to nasledovne:

 • 15 a viac dní pred konaním podujatia 50 percent dohodnutej odplaty
 • 14 až 5 dní pred konaním podujatia 80 percent dohodnutej odplaty
 • 4 a menej dní pred konaním podujatia 100 percent dohodnutej odplaty

VIII. Platobné podmienky

 • Odplata za účasť účastníka na podujatí je určená v súlade s aktuálnou ponukou organizátora.
 • Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť odplatu, a to aj po potvrdení o prijatí registračného formulára, v prípade zvýšenia cien od svojich dodávateľov, zmeny DPH, zmeny cla a poplatkov a iných. Organizátor bude účastníka o týchto zmenách bezodkladne informovať telefonicky prípade emailom. V prípade takto vzniknutej situácie bude navrhne organizátor vhodný spôsob riešenie vzniknutej situácie. V danom prípade je pre účastníka záväzná odplata uvedená na faktúre.
 • Účastník sa zaväzuje uhradiť odplatu bezhotovostne a to prevodom na bankovú účet organizátora / alebo hotovostným vkladom na účet organizátora a to v lehote jej splatnosti, ktoré je uvedená na faktúre vystavenej organizátorovom.

IX. Ochrana osobných údajov

 • Organizátor chráni osobné údaje účastníkov pobytu. Riadi sa zákonom a na tieto potreby vypracuje špeciálny dokument spravujúci podmienky GDPR.

IX. Ochrana osobných údajov

 • Organizátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia účastníka. V prípade zmeny VOP sa riadi podujatie prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente uzavretia zmluvy a tieto sú prístupné k nahliadnutiu.
 • V prípade, že sa ktorékoľvek z ustanovení VOP stane alebo bude určené súdom za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, neplatnosť, neúčinnosť alebo nevymáhateľnosť takéhoto ustanovenia VOP, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.
 • V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení VOP, bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak , ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, strany sú povinné zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom uhradí. 
 • Inak neupravené vzťahy v týchto VOP ako v ich neoddeliteľných súčastiach sa riadia príslušnými právnymi predpis SR.
 • Odoslaním registračného formulára účastník potvrdzuje, že si prečítal VOP a súhlasí s ich znením
 • Tieto VOP nadobúdajú platnosti a účinnosť   15.7.2018